SQL Reporting Services

SQL Reporting Services

Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.


Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy. Raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących istotnych danych w przedsiębiorstwie.

Raport tabeli przestawnej oferuje interakcyjny sposób szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Raport tabeli przestawnej umożliwia szczegółowe analizowanie danych liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na nieprzewidziane pytania dotyczące tych danych. Główne zastosowania raportu tabeli przestawnej są następujące:

-tworzenie kwerend dotyczących dużych ilości danych na wiele przyjaznych dla użytkownika sposobów;

-częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł;

-rozwijanie i zwijanie poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenie do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów;

-przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych;

-filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach;

-prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie online lub wydrukowanych.Raporty tabeli przestawnej są często używane do analizowania powiązanych podsumowań, zwłaszcza wówczas, gdy jest konieczne podsumowanie długiej listy wartości i porównanie kilku aspektów poszczególnych wartości.

W raporcie tabeli przestawnej poszczególne kolumny lub pola danych źródłowych stają się polami tabeli przestawnej podsumowującymi wiele wierszy zawierających informacje.
Po utworzeniu wstępnego raportu tabeli przestawnej (przez zdefiniowanie źródła danych, rozmieszczenie pól na liście pól tabeli przestawnej i wybranie wstępnego układu) można wykonywać następujące zadania podczas pracy z raportem tabeli przestawnej:


Eksplorowanie danych przez wykonywanie następujących czynności:


rozwijanie i zwijanie danych oraz wyświetlanie szczegółów dotyczących wartości;
sortowanie, filtrowanie oraz grupowanie pól i elementów;
zmienianie funkcji podsumowania oraz dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł.


Zmienianie układu formularza i rozmieszczenia pól przez wykonywanie następujących czynności:


zmienianie formy raportu tabeli przestawnej: forma kompaktowa, forma konspektu, forma tabelaryczna;
dodawanie i usuwanie pól oraz zmienianie ich rozmieszczenia;
zmienianie kolejności pól lub elementów.


Zmienianie układu kolumn, wierszy i sum częściowych przez wykonywanie następujących czynności:


włączanie lub wyłączanie nagłówków pól kolumn i nagłówków pól wierszy oraz wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.
wyświetlanie sum częściowych powyżej lub poniżej odpowiadających im wierszy;
dopasowywanie szerokości kolumn podczas odświeżania;
przenoszenie pola kolumny do obszaru wiersza lub pola wiersza do obszaru kolumny;
scalanie lub rozdzielanie komórek elementów zewnętrznego wiersza lub kolumny.


Zmienianie wyświetlania pustych komórek i błędów przez wykonywanie następujących czynności:


zmienianie sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek;
zmienianie sposobu wyświetlania elementów i etykiet bez danych;
wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.


Zmienianie formatu przez wykonywanie następujących czynności:


ręczne i warunkowe formatowanie komórek i zakresów;
zmienianie ogólnego stylu formatowania tabeli przestawnej;
zmienianie formatu liczb dla pól;
uwzględnianie formatowania serwera OLAP.


<


OPROGRAMOWANIE DLA HANDLOWCA ANDROID

Prowadzone przy pomocy oprogramowanie dla handlowca Android transakcje handlowca są opisane szeregiem przydatnych informacji, jak przedmiot transakcji, ceny i warunki handlowe. Ponadto system CRM przypisuje takie informacje, jak treść dotyczących danej transakcji rozmów i spotkań, podłączyć wymieniane w jej ramach dokumenty, wskazuje osoby, z którymi prowadzone były dane fazy transakcji lub inne ustalenia.

SYSTEMY MAGAZYNOWE NA ZAMÓWIENIE

Rozważamy wdrożenie rozwiązań typu systemy magazynowe na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu. Najczęściej nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności wymaganej w danej organizacji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję.Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

SYSTEM OBSŁUGI REKLAMACJI

Internetowy system obsługi reklamacji jest przyjazny i czytelny, ułatwia szybkie dotarcie do informacji o Kliencie i zgłoszonym przez niego problemie. Poruszanie się pomiędzy zgłoszeniami reklamacyjnymi jest wygodne, dodatkowo ułatwione wyróżnieniem elementów najczęściej używanych w procesie obsługi reklamacji.

Report Builder CRM

Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Polecamy: REPORT BUILDER CRM


Raportowanie handlowców

SQL Reporting Services Raportowanie handlowców

Serwer raportów

Report Builder CRM Usługi Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę, zaprojektowana w celu zaspokajania dowolnych wszelkie potrzeb związanych z raportowaniem - całość rozwiązania składa się na SERWER RAPORTÓW SQL.

Tworzenie raportów

Report Builder CRM Skuteczność pracy zarządu, analityków biznesowych, menadżerów i coraz popularniejszych pracowników informacji w całej korporacji, zależy w dużym stopniu od dostępu do aktualnych i właściwych danych, dostarczanych w postaci czytelnych raportów. SQL Server 2008 Reporting Services, oferują wszechstronne narzędzia do tworzenia raportów oraz szeroki zakres innowacyjnych formatów raportów, które ułatwiają wydobywanie danych na światło dzienne oraz dostarczanie pracownikom potrzebnych im informacji w formacie najlepiej dostosowanym do potrzeb danej organizacji.

report builder crm

instrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crminstrukcja report builder crm