Dziennik księgowań

Dziennik księgowańDziennik księgowańDziennik księgowańDziennik księgowań

Dziennik

Dziennik

Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).


Dekret w stanie Bufor nie jest traktowany jako wpis w dzienniku księgować w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Każdy dekret wymaga zatwierdzenia czyli usunięcia oznaczenia bufor i zablokowania edycji oraz możliwości skasowania. Zatwierdzenie dekretów równoznaczne jest z przeniesieniem dekretów do Dziennika „na czysto”. Zatwierdzenie dekretów odbywa się poprzez okresowe wykonanie czynności renumeracji bufora dziennika i zbiorczego księgowania dekretów. W ślad za rozróżnieniem dwóch stanów dekretów podążają dwa tryby obliczania zestawienia obrotów i sald, zestawieo księgowych oraz zaliczek podatku dochodowego. Obliczenia każdego z tych elementów mogą odbywad się z uwzględnieniem bądź nie dekretów znajdujących się w stanie Bufor.

Księgowanie dekretów do dziennika księgować „na czysto” powinno byd realizowane systematycznie po zakooczeniu kolejnych miesięcy. Odłożenia księgowania „na czysto” na koniec okresu obrachunkowego w sytuacji istnienia wielu tysięcy dekretów może rodzid problemy techniczne spowodowane zbyt dużą ilością dekretów do zrenumerowania i zaksięgowania.

<


NARZĘDZIOWNIA MODUŁY 1

Prorgam w narzędziowni posiada moduł kartoteki pracowników, narzędzi, materiałów, środków trwałych, wyposażenia pracowników.Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS

Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel.Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

DECYZJE O DOBORZE PARAMETRÓW ROZMIESZCZENIA ZAPASÓW W STREFIE SKŁADOWANIA

Decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie składowania na podstawie zmiennej rotacji danego towaru oraz aktualnie przechowywanych zapasach asortymentu automatycznie podejmuje system WMS.

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyn wysokiego składowania.

Dziennik księgowań

Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

Blokowanie okresu księgowań

Dziennik księgowań W sytuacji, kiedy użytkownik uznaje, że w pewnym okresie dekrety są poprawne i księgowania uzgodnione i nie chce pozwolić na ingerowanie w ten okres i jednocześnie nie chce dokumentów księgować „na czysto” powinien sterować „Dozwolonym okresem księgowania” w konfiguracji okresu obrachunkowego. Księgowanie „na czysto” jest czynnością nieodwracalną i może uniemożliwić dokonania ewentualnych drobnych poprawek wykonywanych świadomie na dekretach z wcześniejszych miesięcy. Dozwolony okres księgować ma również wpływ na edycyjność istniejących już dekretów. Dekrety, których data nie mieści się w dozwolonym okresie księgowania mają właściwość „tylko do odczytu”.

Dziennik księgowań

Dziennik księgowań Księgowanie dekretów do dziennika księgowań „na czysto” powinno być realizowane systematycznie po zakończeniu kolejnych miesięcy. Odłożenia księgowania „na czysto” na koniec okresu obrachunkowego w sytuacji istnienia wielu tysięcy dekretów może rodzić problemy techniczne spowodowane zbyt dużą ilością dekretów do przenumerowania i zaksięgowania. Zaksięgowanie dekretów na czysto i będąca ich efektem zmiana stanu dokumentów z predekretowany na zaksięgowany realizowana jest poprzez czynność Renumeruj dziennik i księguj zbiorczo dostępną na liście Księgowość /Dziennik/Dekrety. Czynność wykonywana jest w kontekście wybranego na liście okresu obrachunkowego Analogiczna czynność dostępna jest dla dziennika Bilansu Otwarcia. W parametrach można wskazać datę ograniczającą zakres wykonywane księgowanie dekretów. Wykonanie czynności można również ograniczyć podając określony filtr symbolu numeracji dekretów. Filtrowanie może być zastosowane jeśli numeracja dekretów nie jest narastająca w skali roku lecz miesięczna.

Kontrola chronologii tworzenia nowych dekretów w buforze

Dziennik księgowań Kontrola chronologii obejmuje nowo tworzone dekrety z oznaczeniem bufor i działa w ramach określonego schematu numeracji (rocznej, miesięcznej, wg dzienników cząstkowych). Kontrola wykonywana jest w odniesieniu do dekretów znajdujących się w dzienniku „na czysto”. W momencie tworzenia dekretu „na brudno” następuje sprawdzenie czy nie występuje dekret w dzienniku na czysto z datą późniejsza niż dodawany dekret. Jeżeli następuje próba dodania dekretu (także do bufora, czyli wykonania czynności „Predekretuj”) pojawia się błąd informujący, że data dekretu jest wcześniejsza niż data ostatniego dekretu w dzienniku (na czysto).

Księgowanie „na brudno”

Dziennik księgowań W trakcie bieżącej pracy w ciągu okresu obrachunkowego do dokumentów tworzone są dekrety z oznaczeniem Bufor. Dokumenty takie mają stan oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument posiada przynajmniej jeden dekret z oznaczeniem bufor, to jego stan będzie oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument zawiera wszystkie dekrety „na czysto” wówczas jego stan jest oznaczony jako Zaksięgowany. Zmiana stanu dokumentu z Predekretowany na Zaksięgowany następuje po zaksięgowaniu wszystkich dekretów z tego dokumentu. Dekrety z oznaczeniem bufor, mogą być dowolnie poprawiane, zmieniane, kasowane. Kolejne dekrety w buforze księgowań nie muszą byd tworzone chronologicznie. W zakresie chronologii program kontroluje aby nowotworzone dekrety nie powstawały z datami wcześniejszymi niż dekrety istniejące w dzienniku „na czysto”. Dekrety w buforze w toku pracy mogą być w przypadkowej kolejności, ale przed ich zaksięgowaniem „na czysto” niezbędnym będzie uporządkowanie bufora księgowań.

Księgowanie „na czysto”

Dziennik księgowań Bufor dziennika zawiera zwykle dekrety tworzone w przypadkowej kolejności, niechronologicznie z nieuporządkowaną numeracją. Często zdarzają się luki w ciągłości numeracji pozostające po usuniętych dekretach. Dekrety zapisane ostatecznie w dzienniku „na czysto” muszą być uporządkowane chronologicznie. Zatwierdzenie dekretów wymaga więc wcześniejszego uporządkowania bufora księgowań - renumeracji - i zaksięgowania wszystkich dekretów od początku okresu obrachunkowego do dnia wyznaczającego koniec pewnego okresu rozliczeo np. dzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Zaksięgowanie „na czysto” jest czynnością nieodwracalną (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), dlatego powinno być wykonywane, kiedy jesteśmy pewni poprawności i kompletności zapisów predekretowanych.

Księgowanie zbiorcze

Dziennik księgowań Czynność renumeruj i księguj zbiorczo zawiera w sobie dwie czynności: renumerację bufora księgowań i księgowanie zrenumerowanych dekretów. Renumeracja wykonywana jest na wszystkich dekretach z oznaczeniem Bufor występujących od początku do końca okresu obrachunkowego. Po wykonaniu renumeracji następuje księgowanie dekretów z datami nie późniejszymi niż graniczna data wskazana w parametrach czynności. W przypadku, kiedy dekrety są numerowane narastająco w ciągu roku i zostały zaksięgowane do określonej daty, a pojawi się konieczność dokonania poprawy dziennika księgowania dodatkowy dekret można dodać tylko z datą, do której dokumenty zostały zaksięgowane, np.: czynność renumeruj dziennik i księguj zbiorczo została wykonana do 2011-12-31 więc dodatkowy dekret można utworzyć tylko z datą 2011-12-31 i po jego dodaniu po raz kolejny wykonać czynność Renumeracji i księguj zbiorczo. W przypadku, kiedy dekrety są numerowane w obrębie miesiąca, dodatkowy dekret można dodać z datą końca miesiąca.

Zamykanie okresu obrachunkowego

Dziennik księgowań Na definicji okresu obrachunkowego jest dostępna czynność Zamknij okres, która umożliwia sukcesywne np. po zakooczeniu danego miesiąca, zamykanie określonego zakresu dat w ramach okresu obrachunkowego. W parametrach tej czynność należy podać datę zamknięcia np. 31.01.2012. Po wykonaniu takiej czynności zablokowana zostanie możliwość tworzenia dekretów z datami wcześniejszymi niż wprowadzona data zamknięcia. Wykorzystując to można np. po zaksięgowaniu na czysto wszystkich dekretów z miesiąca stycznia zamknąć okres od początku okresu obrachunkowego do dnia 31.01.2012 włącznie.

dziennik ksiegowan

instrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowańinstrukcja dziennik księgowań